O teatro de fins do XX e comezos do XXI (2º BAC)

Co teatro do período democrático rematamos o estudo e análise do bloque de literatura neste curso, así como tamén o temario completo deste 2º BAC. Ao igual que acontecía nos anteriores temas desta etapa literaria, traballaremos o texto dramático a través de dúas xeracións, promoción dos 80 e promoción dos 90; así como tamén as … Seguir lendo O teatro de fins do XX e comezos do XXI (2º BAC)

A prosa de fins do XX e comezos do XXI (2º BAC)

A literatura neste último tramo da periorización do noso corpus literario, desde a década dos 80 até a actualidade, sufriu unha grande eclosión e consolidación no xénero narrativo. Novela, relato, ensaio teolóxico, filosófico, económico, revistas especializadas, novas tendencias, temas innovadores, autoras, editoriais, coleccións, premios...; veñen reforzar este gran desenvolvemento prosístico. A través da narrativa dos … Seguir lendo A prosa de fins do XX e comezos do XXI (2º BAC)

A poesía de fins do XX e comezos do XXI (2º BAC)

Co texto poético iniciamos o estudo da derradeira etapa da literatura galega neste curso, a literatura de finais do século XX e comezos do XXI. Con este tema analizaremos os cambios significativos producidos a partir de 1976, a caracterización da promoción dos 80, as tendencias relevantes na promoción dos 90, así como as e os … Seguir lendo A poesía de fins do XX e comezos do XXI (2º BAC)

O galego a finais do século XX e comezos do século XXI (2º BAC)

Rematamos xa o bloque de sociolingüística estudando a situación da lingua galega no período democrático. Neste tema teremos que analizar as características lingüísticas, o contexto histórico e a situación sociolingüística na que se densenvolveu o coñecido normativamente como galego estándar, que abrangue finais do século XX e comezos do XXI. Entregada a proposta tras a … Seguir lendo O galego a finais do século XX e comezos do século XXI (2º BAC)

Dialectoloxía 2. Xeografía do galego (1º BAC)

Tras a localización e estudo dos diferentes trazos que marcan unha variedade diatópica ou xeográfica, realizamos a análise das tres variedades sintópicas básicas da lingua galega, os bloques dialectais. Nesta unidade localizamos espacialmente os tres bloques (occidental, central e oriental) amais de identificar os trazos lingüísticos relevantes que os caracterizan. Trazos reflectidos no esquema de … Seguir lendo Dialectoloxía 2. Xeografía do galego (1º BAC)

Or. composta Subordinada Adxectiva (2º BAC)

Os diferentes tipos de oracións subordinadas veñen delimitados pola función que desenvolven dentro da principal. O adxectivo é unha categoría gramatical que ten como unha das principais características modificar a un substantivo. As oracións subordinadas adxectivas desenvolven esta función, modificador dun substantivo, que se constitúe como antecedente, referente claro para averiguar a segunda función, tras … Seguir lendo Or. composta Subordinada Adxectiva (2º BAC)

Or. composta Subordinada Adverbial (2º BAC)

Tras a análise en profundidade da subordinación, coa súa propia caracterización e os tipos xa estudados, rematamos o derradeiro apartado sintáctico coa subordinada adverbial. As oracións subordinadas adverbiais desenvolven dentro da estrutura principal, a función máis prototípica e caracterizadora do adverbio, o Complemento Circunstancial. A súa casuística e tipoloxía podedes volver a repasala no esquema … Seguir lendo Or. composta Subordinada Adverbial (2º BAC)